Thiếu Đoàn Việt Điểu - Jungpfadfinder

Tr. Nhung                Tr. Quang Hào

Tr. Quang Trí