Ấu Đoàn Lạc Hồng - Wölflinge

Akela   Tr. Tam

Tr. Van   Tr. Dung